Advertisement
 • EIA

  EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Akustika

  Akustika Meranie hluku v komunálnom a pracovnom prostredí, akustické štúdie
 • Emisie

  Emisie Posúdenie vplyvu objektu na znečistenie ovzdušia jeho okolia.
 • Dendrológia

  Dendrológia Dendrologické prieskumy, návrh terénnych a sadových úprav
 • Doprava

  Doprava Dopravné štúdie, prieskumy a projekty dopravných stavieb
 • Svetlotechnika

  Svetlotechnika Spracovanie štúdií zatienenia budov
     

O spoločnosti
VALERON Enviro Consulting s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v krajinách strednej Európy.
 • Ponuka komplexných služieb v oblasti EIA, akustiky, ovzdušia, vibrácií, svetlotechniky, dopravy, fauny a flóry  a prípravy projektov v oblasti ochrany ŽP
 • Tím odborných pracovníkov, ktorí sú pripravení kvalifikovane riešiť pripravované investičné zámery vo Vašom okrese
 • Sme akreditovaným skúšobným laboratóriom so spôsobilosťou na činnosti: meranie imisií hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie expozície hluku pri práci, merania krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií budov a vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa rozsahu akreditácie osvedčenia č. S-303 udelenej Slovenskou Národnou Akreditačnou službou dňa 24.2.2012. Spôsobilosť vykonávať špecifikovanú činnosť nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadavky normy ISO/IEC 17025:2005

Termíny a kvalita

 • Vysoká kvalita spracovania
 • Dodržanie čo najkratších termínov pre jednotlivé fázy procesu
 • Koordinácia všetkých prác a termínov

Ceny

 • Cenová stratégia postavená na cenách porovnateľných s inými subjektmi
 • Diferencovaná cenotvorba - Pracujeme pre široké spektrum subjektov, od fyzických osôb, cez malé a stredné podniky až po veľké korporácie a štátnu sféru, ceny sú adekvátne diferencované