OCHRANA PRED HLUKOM/AKUSTIKA Tlačiť E-mail
akustika v oblasti akustiky sa zameriavame na:
 • vypracovanie akustických projektových štúdii  pre potreby EIA, DÚR, DSP
 • návrh priestorovej akustiky
 • návrh umiestnenia zdrojov hluku s ohľadom na dosiahnutie najvyššej akustickej pohody
 • meranie hluku v komunálnom prostredí - meranie dopravného hluku, meranie hluku TZB v interiéri a exteriéri, meranie hluku stavebnej činnosti
 • kolaudačné merania hluku - nepriezvučnosti obvodového plášťa budov a deliacich konštrukcií, meranie hluku TZB, meranie hluku z dopravy
 • meranie hluku v pracovnom prostredí – meranie expozície pracovníkov hlukom
 • návrh protihlukových opatrení, ochranných prostriedkov

Výstupom sú spracované akustické projektové štúdie vrátane akustických máp a meracie protokoly

Akustická projektová štúdia

Základná štúdia obsahuje:
 • Štúdium dokumentácie                                             
 • Meranie hluku súčasného stavu
 • Modelovanie a akustické mapy (plošné zobrazenie) podľa objednaného rozsahu môže byť z:
 • Cestnej dopravy
 • Železničnej dopravy
 • Leteckej dopravy
 • Posúdenie obvodového plášťa jedného stavebného objektu/budovy
 • Posúdenie TZB
 • Posúdenie a vyhodnotenie projektu s ohľadom na najbližšie dotknuté prostredie
 • Spracovanie a odovzdanie akustickej projektovej štúdie v 3 paré

 Doplnkové služby nad rámec základnej štúdie:

 • Posúdenie deliacich konštrukcií
 • Modelovanie a akustické mapy (napr. výškový profil)
 • Návrh protihlukových opatrení
 • Návrh parametrov stavebných konštrukcií
 • Návrh umiestnenia TZB s ohľadom na minimalizáciu prestupov hluku zo zdrojov
 • Návrh protihlukových opatrení na zdroji alebo na chránenom prostredí

Merací protokol (meranie hluku)

Rozsah meracieho protokolu je určený v cenovej ponuke. Vykonávajú sa nasledovné druhy meraní    podľa potrieb klienta:

 • Meranie hluku z cestnej, železničnej alebo leteckej dopravy v referenčný intervaloch deň (06:00-18:00), večer (18:00-22:00) a noc (22:00-06:00) v rozsahu podľa potreby
 • Meranie hluku z TZB (napr. výťahy, kotolne, VZT a pod.)
 • Meranie hluku vzduchovej alebo kročajovej nepriezvučnosti
 • Meranie hluku z prevádzky (napr. výrobné prevádzky, sklady, reštauračné zariadenia, nočné kluby)
 • Meranie hluku v pracovnom prostredí pomocou dozimetru alebo na typických pracovných pozíciách