OCHRANA OVZUŠIA IMISIE/EMISIE Tlačiť E-mail
emisie –  v oblasti ochrany ovzdušia sa zameriavame na:
 • posúdenie vplyvu objektu na znečistenie ovzdušia jeho okolia
 • posúdenie a modelovanie rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany ovzdušia a tvorby životného prostredia
 • vypracovanie rozptylových štúdií vrátane grafických výstupov s uvedenými koncentráciami a s osadeným objektom do existujúceho prostredia
 • vypracovanie emisných posudkov 

Rozptylová štúdia – imisno-prenosové posúdenie

Základná štúdia obsahuje:

 • Štúdium dokumentácie
 • Kategorizácia zdroja znečistenia
 • Modelovanie rozptylovej situácie pre štyri znečisťujúce látky - CO, NO2, VOC, TZL (PM10)
 • Posúdenie súladu s imisnými limitmi pre štyri znečisťujúce látky
 • Posúdenie parametrov zdrojov znečistenia
 • Stanovenie množstva emisií a emisných faktorov
 • Spracovanie a odovzdanie rozptylovej štúdie v 3 paré

 Doplnkové služby nad rámec základnej štúdie:

 • Modelovanie rozptylovej situácie pre ďalšie znečisťujúce látky
 • Posúdenie imisných limitov pre ďalšie znečisťujúce látky
 • Návrh opatrení