EIA Tlačiť E-mail
EIA – legislatívne upravený proces posudzovania vplyvov činností na životné prostredie v zmysle zák.č.24/2006 Z.z. (v znení neskorších predpisov):
  • koordinácia projektu od počiatočnej fázy prípravy projektovej dokumentácie
  • spracovanie Zámeru
  • spracovanie Správy o hodnotení
  • spracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
  • vypracovanie všetkých potrebných štúdii (akustická, rozptylová, dendrologická a pod.)
  • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti EIA, ochrany a tvorby životného prostredia