SVETLOTECHNIKA Tlačiť E-mail
dendrologia

V oblasti svetlotechniky sa zameriavame najmä na:

 • podporu pri projektovaní stavieb
 • posúdenie existujúceho stavu a vyhodnotenie dopadu
  navrhovaných zmien
 • návrhy riešení nevyhovujúceho alebo konfliktného stavu

Pri posudzovaní vyššie uvedeného postupujeme v súlade
s platnou legislatívou a STN. V drvivej väčšine prípadov posudzujeme:

Zatienenie budov

Posúdenie je spracované podľa STN 730580, výsledkom je stanovenie ekvivalentného uhla tienenia. Ekvivalentný uhol tienenia predstavuje vyjadrenie tieniaceho vplyvu všetkých cudzích prekážok vo výhľade z okna. Komplexný vplyv tienenia jednotlivých prekážok je pre účely výpočtu ekvivalentného uhla tienenia vyjadrený jednočíselnou hodnotou zjednodušene vyjadrujúcou mieru zatienenia výhľadu z okna.
Pri posúdení sa postupuje metodikou podľa STN 730580, kde je skúmaná situácia pre prehľadnosť vynesená do diagramu tienenia a následne je určený ekvivalentný uhol tienenia.

 • Ekvivalentný uhol tienenia priestorov s vysokými nárokmi na denné osvetlenie (denné miestnosti predškolských zariadení, učebne škôl a podobne) sa odporúča do 20°, nesmie však prekročiť 25°.
 • Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov ostatných existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí sa odporúča do 25°, nesmie však prekročiť 30°.
 • Ak oprávnené inštitúcie príslušnej obce jednoznačne vymedzia zóny obce so zvýšenou hustotou zástavby (najmä vo väčších mestách), nesmie ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí prekročiť:
  • 36° v súvislej radovej uličnej zástavbe v centrálnych častiach väčších miest,
  • 42° v súvislej radovej uličnej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch v historických centrách miest.

V Bratislave je platná regulácia v zmysle bodu 3, konkrétnu situáciu je možné si overiť v záväznej textovej časti C územného plánu Bratislavy.

Preslnenie budov

Posúdenie je spracované podľa STN 730580 a STN 734301. Požiadavky na preslnenie bytov stanovuje STN 73 4301 Budovy na bývanie. Platí, že byt je preslnený vtedy, ak súčet podlahových plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej jednej tretine obytnej plochy bytu. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených miestností, ani do súčtu plôch všetkých obytných plôch bytu sa na tento cieľ nezapočítavajú časti plôch obytných miestností ležiace za hranicou hĺbky miestnosti, ktorá sa rovná 2,3-násobku jej svetlej výšky.
Čas preslnenia je od 1. marca do 13. októbra najmenej 1,5 hodiny denne pri výške slnka nad horizontom väčšej ako 5°. V bytoch, ktoré majú dve a viac obytných miestností má byť 3-hodinové preslnenie aspoň jednej obytnej miestnosti. Ak je pred obytnou miestnosťou alebo nad ňou čiastočne alebo úplne otvorený tieniaci priestor (napríklad balkón, lodžia) stačí dodržať požadovaný čas pre kritický deň 1. marca.

Denné osvetlenie

Posúdenie je spracované najmä podľa STN 730580. Denné osvetlenie vnútorných priestorov  sa vyhodnocuje  rôzne v prípade obytných miestností a v prípade kancelárií. V oboch prípadoch sa posudzuje činiteľ denného osvetlenia, avšak v prípade obytných miestností ide o vyhodnotenie vo dvoch význačných bodoch a v prípade kancelárií sa činiteľ denného osvetlenia vyhodnocuje celoplošne a výsledkom je vymedzenie pásiem s rozmedziami činiteľa denného osvetlenia.
V obytných miestnostiach musí byť v dvoch kontrolných bodoch v polovici hĺbky miestnosti, ktoré sú vzdialené 1m od vnútorných povrchov bočných stien, hodnota činiteľa dennej osvetlenosti najmenej 0,75% a priemerná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti z obidvoch týchto bodov najmenej 0,9%.
V kancelárskych priestoroch sa spravidla za vyhovujúci považuje činiteľ denného osvetlenia nad 0,5%
Riešenie združeného osvetlenia v obytných miestnostiach nie je prípustné.