DOPRAVA Tlačiť E-mail
doprava

spracovanie návrhov dopravných riešení, statickej dopravy

Dopravné riešenie (nie dopravná štúdia):

  • Štúdium dokumentácie
  • Návrh alebo posúdenie vnútornej (statickej) dopravy
  • Návrh alebo posúdenie parkovacích plôch
  • Návrh alebo posúdenie trasovania zásobovacích ciest
  • Výpočet kapacity parkovacích miest v súlade s STN 73 6110

 Doplnkové služby nad rámec základnej štúdie:

  • Podľa požiadaviek klienta