NÁVRH A REALIZÁCIA PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ Tlačiť E-mail
akustika

Hluk ako legislatívna hrozba podniku

Sprísnená legislatíva EU v oblasti ochrany pred hlukom priniesla nové nároky na znižovanie hlučnosti, tak v pracovnom ako aj komunálnom prostredí (dotknuté okolité prostredie). Dlhodobé neplnenie limitných hodnôt v zmysle legislatívy prináša pre podnik pokuty, sankcie, žaloby zo strany dotknutých subjektov, v niektorých prípadoch dokonca ohrozuje prevádzku podniku, resp. jeho technologickej časti. 
Spoločnosť VALERON Enviro Consulting sa dlhodobo zaoberá hlukom a riešením jeho nepriaznivého pôsobenia vo výrobných podnikoch, továrňach, logistických parkoch, dielňach. Disponujeme vlastným Akreditovaným laboratóriom, vlastnými dielenskými a výrobnými kapacitami, ako aj vlastnou montážnou skupinou. 
Sme akreditovaným skúšobným laboratóriom so spôsobilosťou na činnosti: meranie imisií hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie expozície hluku pri práci, merania krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií budov a vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa rozsahu akreditácie osvedčenia č. S-303 udelenej Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou dňa 24.2.2012. Spôsobilosť vykonávať špecifikovanú činnosť nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadavky normy ISO/IEC 17025:2005 

Proces znižovania hlukovej záťaže 

Proces riešenia prekročenia limitných hodnôt v zmysle legislatívy začína identifikáciou zdroja hluku:

  • Meranie hluku, definovanie frekvenčných charakteristík, zistenie prítomnosti vibrácií 
  • Analýza ciest šírenia hluku a prenosu vibrácií 
  • Návrh súboru protihlukových opatrení na mieru 
  • Kalkulácia nákladov na realizáciu PH opatrení 
  • Stanovenie harmonogramu pre projekciu, výrobu a montáž 
  • Výroba PHO (vlastná dielňa, subdodávatelia) 
  • Montáž vlastnými pracovníkmi 
  • Overovacie porealizačné merania hluku 
  • Vyhotovenie akreditovaného meracieho protokolu pre účely orgánov štátnej správy

Možnosti riešení:

Protihlukové kryty – železobetónové obstavania technologických prvkov vo voľnom prostredí. Vnútorné povrchy je možné doplniť o absorpčné panely.
Protihlukové kapotáže na mieru vyrobené kryty alebo kulisy z panelov vlastnej výroby, pohltivé alebo odrazivé. Sendvičová skladba panelov je navrhnutá individuálne pre konkrétny zdroj hluku, podľa požadovanej absorpcie a indexu nepriezvučnosti (R´w).
Protihlukové steny steny zo ŽB alebo z panelov vlastnej výroby, osadené do konštrukcie (napr. HEA). Výška, dĺžka a prevedenie steny je definované na základe Akustického modelovania v programe CADNA. Steny realizujeme ako jednostranne absorpčné, odrazivé alebo obojstranne absorpčné.
Antivibračné podložky VIBRANTI Podložky vyrobené z elastickej gumy s vodorovnou perforáciou. Podložky VIBRANTI tlmia prenos vibrácií zo strojných zariadení do podkladu (betón, konštrukcia). Využitie ako podložka pod VZT stroje, kompresory, chladiace jednotky, kotly, dieselgenerátory, lisy, výrobné linky. Výsledok vlastného vývoja a výroby.
Tlmiče hluku - Tlmenie hluku z VZT potrubí, výustkov technologických zariadení, nasávacích a výtlakových mriežok, odtlakovacích potrubí kompresorov, výfukového traktu dieselagregátov, plynových turbín a pod.. Tlmiče podľa tvaru napájaného potrubia vyrábame Tlmič hluku kulisový a Tlmič hluku valcový. Útlm tlmičov sa od prevedenia tlmiča a prevádzkových parametrov technológie pohybuje od 10 do 35 dB.

Komplexné znižovanie hlukovej záťaže výrobných liniek

Organizačné zmeny 
Zmeny v organizačných a výrobných procesoch s ohľadom na minimalizáciu hlukových záťaží v zmysle jednotlivých predpisov, zmeny v časovej snímke dňa, topografické zmeny a časové presuny kritických technologických procesov s cieľom zníženia expozície dotknutého prostredia hlukom. Nevyhnutným predpokladom je dobré poznanie výrobného procesu, technologických procesov, ako aj súvisiacich väzieb na ostatné procesy v podniku.

Pre podrobnejšie informácie kliknite sem.