Hluk ako legislatívna hrozba

Sprísnená legislatíva EU v oblasti ochrany pred hlukom priniesla nové nároky na znižovanie hlučnosti, tak v pracovnom ako aj komunálnom prostredí (dotknuté okolité prostredie). Dlhodobé neplnenie limitných hodnôt v zmysle legislatívy prináša pre podnik pokuty, sankcie, žaloby zo strany dotknutých subjektov, v niektorých prípadoch dokonca ohrozuje prevádzku podniku, resp. jeho technologickej časti. 
Spoločnosť VALERON Enviro Consulting sa dlhodobo zaoberá hlukom a riešením jeho nepriaznivého pôsobenia vo výrobných podnikoch, továrňach, logistických parkoch, dielňach. Disponujeme vlastným Akreditovaným laboratóriom, vlastnými dielenskými a výrobnými kapacitami, ako aj montážnou skupinou. 
Sme akreditovaným skúšobným laboratóriom so spôsobilosťou na činnosti: meranie imisií hluku v životnom a pracovnom prostredí, meranie expozície hluku pri práci, merania krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií budov a vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa rozsahu akreditácie osvedčenia č. S-303 udelenej Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou dňa 24.2.2012. Spôsobilosť vykonávať špecifikovanú činnosť nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadavky normy ISO/IEC 17025:2005 

Proces znižovania hlukovej záťaže 

Proces riešenia prekročenia limitných hodnôt v zmysle legislatívy je nasledovný:

Identifikácia zdroja hluku

Meranie hluku, definovanie frekvenčných charakteristík, zistenie prítomnosti vibrácií 

Analýza ciest šírenia hluku a prenosu vibrácií 

Návrh súboru protihlukových opatrení na mieru 

Kalkulácia nákladov na realizáciu PH opatrení 

Stanovenie harmonogramu pre projekciu, výrobu a montáž 

Výroba PHO (vlastná dielňa, subdodávatelia) 

Montáž vlastnými pracovníkmi 

Overovacie porealizačné merania hluku 

Vyhotovenie akreditovaného meracieho protokolu pre účely orgánov štátnej správy